Equip

equip 26082020

El centre de dia El Mil.lenari treballa des de una vessant interdisciplinària que contempla la persona com a un tot, atenent les seves diferents dimensions física, funcional, cognitiva, emocional i social. Tenim com objectiu vetllar pel benestar integral de la persona gran i la seva família.

L’equip de professionals el formen:

  • Equip de Tècnics d’Atenció Sociosanitària d’Atenció a la Dependència
  • Infermer/a i Responsable higienicosanitària
  • Educador/a social
  • Fisioterapeuta
  • Psicòleg/a
  • Terapeuta ocupacional
  • Treballador/a social
  • Direcció del servei

Volem que la feina del dia a dia al Centre estigui en consonància amb el respecte a les voluntats i els desitjos de les persones i centrar el nostre treball en elles mateixes. D’aquesta manera, oferim un Programa d’activitats divers i adaptat als interessos i  capacitats de les persones que atenem .

Per tal de fer un treball integral amb la persona usuària i centrat en ella, elaborem de forma conjunta i interdisciplinària el Pla d’Atenció i Vida. En aquest es plasma les necessitats de la persona atesa i la manera com es poden satisfer per tal d’obtenir una millora o un manteniment de la persona i la seva qualitat de vida.

Objectiu consensuat per l’equip centre de dia El Mil·lenari

“Que les persones es sentin ben ateses,

Promovent la seva qualitat de vida,

Responent a les seves necessitats,

i vetllant per la  seva dignitat”.

17 de febrer de 2021